New City, New Lifestyle

0911 55 88 22

Đăng ký nhận thông tin

Tháp Venice [VE]

Các Loại Căn hộ
house
Loại căn hộ:

A1

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.22 đến VE18.22
 • Số lượng căn hộ: 17
 • Diện tích/căn (m2): 94.42
 • Diện tích tim tường (m2): 101.35
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 1605.14
house
Loại căn hộ:

A2

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.02 đến VE20.02
 • Số lượng căn hộ: 19
 • Diện tích/căn (m2): 94.98
 • Diện tích tim tường (m2): 101.37
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 1804.62
house
Loại căn hộ:

A5

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.14 đến VE17.14
 • Số lượng căn hộ: 16
 • Diện tích/căn (m2): 94.65
 • Diện tích tim tường (m2): 101.35
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 1514.4
house
Loại căn hộ:

A7

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.04 đến VE25.04
 • Số lượng căn hộ: 22
 • Diện tích/căn (m2): 95.11
 • Diện tích tim tường (m2): 100.46
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 2092.42
house
Loại căn hộ:

A8

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE18.14
 • Số lượng căn hộ: 1
 • Diện tích/căn (m2): 107.03
 • Diện tích tim tường (m2): 114.4
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 107.03
house
Loại căn hộ:

A9

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE18.20
 • Số lượng căn hộ: 1
 • Diện tích/căn (m2): 107.17
 • Diện tích tim tường (m2): 113.9
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 107.17
house
Loại căn hộ:

A10

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.10 đến VE25.10
 • Số lượng căn hộ: 22
 • Diện tích/căn (m2): 95.1
 • Diện tích tim tường (m2): 101.5
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 2092.2
house
Loại căn hộ:

B1

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.03 đến VE25.03 | VE2.05 đến VE25.05 | VE3.09 đến VE18.09
 • Số lượng căn hộ: 81
 • Diện tích/căn (m2): 80.3
 • Diện tích tim tường (m2): 85.67
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 6263.4
house
Loại căn hộ:

C1

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.16 đến VE17.16 | VE2.18 | VE2.20 đến VE17.20
 • Số lượng căn hộ: 113
 • Diện tích/căn (m2): 69.74
 • Diện tích tim tường (m2): 74.73
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 7322.7
house
Loại căn hộ:

C2

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.06 đến VE20.06 | VE23.06 đến VE25.06 | VE2.08 đến VE25.08
 • Số lượng căn hộ: 70
 • Diện tích/căn (m2): 69.4
 • Diện tích tim tường (m2): 75.04
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 4649.8
house
Loại căn hộ:

C3

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE3.18 đến VE17.18
 • Số lượng căn hộ: 15
 • Diện tích/căn (m2): 69.64
 • Diện tích tim tường (m2): 74.73
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 1044.6
house
Loại căn hộ:

D1

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.01 đến VE20.01 | VE3.11 đến VE18.11 | VE3.13 đến VE18.13
 • Số lượng căn hộ: 94
 • Diện tích/căn (m2): 56.6
 • Diện tích tim tường (m2): 60.77
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 5150.6
house
Loại căn hộ:

D2

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE3.07 đến VE18.07
 • Số lượng căn hộ: 54
 • Diện tích/căn (m2): 56.5
 • Diện tích tim tường (m2): 60.79
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 12994.5
house
Loại căn hộ:

E1

 • Khối nhà: VENICE
 • Tên căn hộ: VE2.12 đến VE18.12 | VE21.12 đến VE25.12
 • Số lượng căn hộ: 22
 • Diện tích/căn (m2): 40.95
 • Diện tích tim tường (m2): 45.36
 • Số phòng ngủ/căn: 1
 • Số WC/căn: 1
 • Tổng diện tích (m2): 859.95