New City, New Lifestyle

0911 55 88 22

Đăng ký nhận thông tin

Tháp Hawaii [HA]

Các Loại Căn hộ
house
Loại căn hộ:

A

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA3.10 đến HA12.10 | HA3.12 đến HA12.12
 • Số lượng căn hộ: 85
 • Diện tích/căn (m2): 94.79
 • Diện tích tim tường (m2): 101.34
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

A1

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA8.17 đến HA12.17
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 82.26
 • Diện tích tim tường (m2): 86.44
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

A2

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA8.18 đến HA12.18
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 89.59
 • Diện tích tim tường (m2): 93.55
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

B

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA2.05 đến HA12.05
 • Số lượng căn hộ: 52
 • Diện tích/căn (m2): 77.65
 • Diện tích tim tường (m2): 82.92
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

B2

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA8.15 đến HA12.15
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 81.8
 • Diện tích tim tường (m2): 86.33
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

B3

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA8.16 đến HA12.16
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 89.48
 • Diện tích tim tường (m2): 94.43
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

C

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA2.08 đến HA12.08 | HA3.14 đến HA12.14
 • Số lượng căn hộ: 33
 • Diện tích/căn (m2): 69.38
 • Diện tích tim tường (m2): 74.73
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

C2

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA2.02 đến HA24.02
 • Số lượng căn hộ: 22
 • Diện tích/căn (m2): 119.25
 • Diện tích tim tường (m2): 126.48
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

C2b

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA2.02
 • Số lượng căn hộ: 1
 • Diện tích/căn (m2): 96.1
 • Diện tích tim tường (m2): 104.16
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

Cm

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA15.06 đến HA24.06
 • Số lượng căn hộ: 11
 • Diện tích/căn (m2): 75.02
 • Diện tích tim tường (m2): 80.74
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

Cm2

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA15.06 đến HA24.06
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 80.07
 • Diện tích tim tường (m2): 85.94
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

D

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA2.07 đến HA12b.07 | HA2.09 đến HA12b.09 | HA2.11 đến HA12b.11 | HA2.13 đến HA12b.13
 • Số lượng căn hộ: 81
 • Diện tích/căn (m2): 56.81
 • Diện tích tim tường (m2): 60.78
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

D1

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA2.01 đến HA24.01
 • Số lượng căn hộ: 23
 • Diện tích/căn (m2): 97.83
 • Diện tích tim tường (m2): 103.66
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

F1

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA2.03 đến HA12.03 | HA15.03 đến HA24.03
 • Số lượng căn hộ: 11
 • Diện tích/căn (m2): 97.83
 • Diện tích tim tường (m2): 104.59
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

F2

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA15.03 đến HA24.03
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 105.48
 • Diện tích tim tường (m2): 112.46
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

S

 • Khối nhà: HAWAII
 • Tên căn hộ: HA2.04 đến HA12.04 | HA15.04 đến HA24.04
 • Số lượng căn hộ: 21
 • Diện tích/căn (m2): 43.09
 • Diện tích tim tường (m2): 46.43
 • Số phòng ngủ/căn: 1
 • Số WC/căn: 1