New City, New Lifestyle

0911 55 88 22

Đăng ký nhận thông tin

Tháp Bali [BA]

Các Loại Căn hộ
house
Loại căn hộ:

A

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA3.06 đến BA12.06 | BA15.06 đến BA17.06 | BA15.08 | BA20.08 đến BA22.08 | BA3.10 đến BA22.10 | BA25.10 | BA2.12 đến BA25.12 | BA28.12
 • Số lượng căn hộ: 85
 • Diện tích/căn (m2): 94.79
 • Diện tích tim tường (m2): 101.34
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

Am

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA2.14 đến BA28.14
 • Số lượng căn hộ: 27
 • Diện tích/căn (m2): 94.58
 • Diện tích tim tường (m2): 102.22
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

A1

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA8.01 đến BA12.01
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 82.26
 • Diện tích tim tường (m2): 86.44
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

A2

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA8.02 đến BA12.02
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 89.59
 • Diện tích tim tường (m2): 93.55
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

B

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA2.05 đến BA12.05 | BA15.05 đến BA17.05 | BA2.11 đến BA12.11 | BA14.11 đến BA19.11 | BA21.11 đến BA25.11 | BA28.11 | BA2.13 đến BA12.13 | BA14.13 đến BA19.13 | BA21.07
 • Số lượng căn hộ: 52
 • Diện tích/căn (m2): 77.65
 • Diện tích tim tường (m2): 82.92
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

Bm

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA2.13 đến BA26.13 | BA28.13
 • Số lượng căn hộ: 26
 • Diện tích/căn (m2): 77.04
 • Diện tích tim tường (m2): 83.31
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

B2

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA8.03 đến BA12.03
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 81.8
 • Diện tích tim tường (m2): 86.33
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

B3

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA8.04 đến BA12.04
 • Số lượng căn hộ: 10
 • Diện tích/căn (m2): 89.48
 • Diện tích tim tường (m2): 94.43
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

C

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA3.08 đến BA14.08
 • Số lượng căn hộ: 33
 • Diện tích/căn (m2): 69.38
 • Diện tích tim tường (m2): 74.73
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

D

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA2.07 đến BA17.07 | BA2.09 đến BA17.09 | BA19.09 đến BA25.09
 • Số lượng căn hộ: 81
 • Diện tích/căn (m2): 56.81
 • Diện tích tim tường (m2): 60.78
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

E

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA3.16 đến BA28.16
 • Số lượng căn hộ: 26
 • Diện tích/căn (m2): 124.4
 • Diện tích tim tường (m2): 133.21
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

E2

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA2.16
 • Số lượng căn hộ: 1
 • Diện tích/căn (m2): 94.3
 • Diện tích tim tường (m2): 102.1
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
house
Loại căn hộ:

J1

 • Khối nhà: BALI
 • Tên căn hộ: BA2.15 đến BA28.15
 • Số lượng căn hộ: 27
 • Diện tích/căn (m2): 110.31
 • Diện tích tim tường (m2): 116.92
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2