New City, New Lifestyle

0911 55 88 22

Đăng ký nhận thông tin

Tháp Babylon [BB]

Các Loại Căn hộ
house
Loại căn hộ:

A3

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.22 đến BB20.22
 • Số lượng căn hộ: 19
 • Diện tích/căn (m2): 94.79
 • Diện tích tim tường (m2): 102.13
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 1801.01
house
Loại căn hộ:

A4

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.20 đến BB25.20
 • Số lượng căn hộ: 24
 • Diện tích/căn (m2): 95.15
 • Diện tích tim tường (m2): 101.56
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 2283.6
house
Loại căn hộ:

A6

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.16 đến BB18.16 | BB21.16 đến BB25.16
 • Số lượng căn hộ: 22
 • Diện tích/căn (m2): 94.95
 • Diện tích tim tường (m2): 101.97
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 2088.9
house
Loại căn hộ:

A11

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB18.12
 • Số lượng căn hộ: 1
 • Diện tích/căn (m2): 106.76
 • Diện tích tim tường (m2): 113.9
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 106.76
house
Loại căn hộ:

A12

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB18.04
 • Số lượng căn hộ: 1
 • Diện tích/căn (m2): 107.99
 • Diện tích tim tường (m2): 115.21
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 107.99
house
Loại căn hộ:

B1

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.01 đến BB18.01
 • Số lượng căn hộ: 81
 • Diện tích/căn (m2): 80.3
 • Diện tích tim tường (m2): 85.67
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 6263.4
house
Loại căn hộ:

B2

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.03 đến BB18.03
 • Số lượng căn hộ: 17
 • Diện tích/căn (m2): 80.3
 • Diện tích tim tường (m2): 85.37
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 1284.8
house
Loại căn hộ:

B2b

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.13 đến BB20.13 | BB23.13 đến BB25.13
 • Số lượng căn hộ: 22
 • Diện tích/căn (m2): 79.96
 • Diện tích tim tường (m2): 85.42
 • Số phòng ngủ/căn: 3
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 1679.16
house
Loại căn hộ:

C1

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.04 đến BB17.04 | BB2.06 đến BB17.06 | BB2.08 đến BB17.08 | BB2.10 đến BB17.10 | BB2.12 đến BB17.12
 • Số lượng căn hộ: 113
 • Diện tích/căn (m2): 69.74
 • Diện tích tim tường (m2): 74.73
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 7322.7
house
Loại căn hộ:

C2

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.18 đến BB25.18
 • Số lượng căn hộ: 70
 • Diện tích/căn (m2): 69.4
 • Diện tích tim tường (m2): 75.04
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 4649.8
house
Loại căn hộ:

C4

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.02 đến BB18.02
 • Số lượng căn hộ: 17
 • Diện tích/căn (m2): 70
 • Diện tích tim tường (m2): 74.73
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 1120
house
Loại căn hộ:

D1

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.09 đến BB25.09 | BB2.15 đến BB20.15
 • Số lượng căn hộ: 94
 • Diện tích/căn (m2): 56.6
 • Diện tích tim tường (m2): 60.77
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 5150.6
house
Loại căn hộ:

D2

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB23.11 đến BB25.11 | BB3.05 đến BB18.05
 • Số lượng căn hộ: 54
 • Diện tích/căn (m2): 56.5
 • Diện tích tim tường (m2): 60.79
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 12994.5
house
Loại căn hộ:

D3

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB3.07 đến BB18.07
 • Số lượng căn hộ: 16
 • Diện tích/căn (m2): 56.5
 • Diện tích tim tường (m2): 60.79
 • Số phòng ngủ/căn: 2
 • Số WC/căn: 2
 • Tổng diện tích (m2): 904
house
Loại căn hộ:

E2

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB3.14 đến BB18.14 | BB21.14 đến BB25.14
 • Số lượng căn hộ: 21
 • Diện tích/căn (m2): 46.72
 • Diện tích tim tường (m2): 50.51
 • Số phòng ngủ/căn: 1
 • Số WC/căn: 1
 • Tổng diện tích (m2): 981.12
house
Loại căn hộ:

E2b

 • Khối nhà: BABYLON
 • Tên căn hộ: BB2.14
 • Số lượng căn hộ: 22
 • Diện tích/căn (m2): 46.72
 • Diện tích tim tường (m2): 50.51
 • Số phòng ngủ/căn: 1
 • Số WC/căn: 1
 • Tổng diện tích (m2): 46.72